Business Focus

Kosztowny brak WMS

supervisor talking to forklift operator in warehouse

Ile firmy tracą bez odpowiednich rozwiązań wspierających procesy magazynowe?

Rozwiązanie klasy WMS powoli staje się standardem wśród firm posiadających magazyny. To właśnie optymalizacja procesów – magazynowych, spedycyjnych, produkcyjnych, logistycznych, a także uproszczenie procedur, eliminacja błędów i obniżanie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa stanowią główne argumenty przesądzające o wdrożeniu zaawansowanych systemów informatycznych.

Według firmy doradczej ARC Advisory Group, światowy rynek WMS w roku 2011 rozwijał się w tempie ok. 10%, zarówno na rynkach dojrzałych, jak i rozwijających się. Co więcej, pomimo globalnego spowolnienia gospodarczego, spodziewany jest dalszy rozwój tej branży.  Świadczy to o tym, że świadomość korzyści płynących z funkcjonowania tego rozwiązania w przedsiębiorstwie wzrasta. Ponadto, według firmy analitycznej Gartner, spółki z rynku małych i średnich przedsiębiorstw coraz bardziej otwierają się na nowoczesne rozwiązania magazynowe, co stanowi kolejny bodziec do rozwoju tego sektora.

Kiedy inwestować w WMS?

To inwestycja absolutnie konieczna, która prowadzi do optymalizacji kosztów i znaczącego uproszczenia zadań realizowanych przez pracowników magazynu. Na taką inwestycję firma decyduje się często w momencie, gdy produkcja, sprzedaż, a co za tym idzie ruch w magazynie zwiększa swoja skalę. Wtedy zazwyczaj następuje pilna potrzeba skrupulatnego identyfikowania istniejących procesów w obszarze produkcyjno-magazynowym oraz zapewnienia możliwości rejestracji i śledzenia towarów. Główne problemy, które nękają firmy przed wdrożeniem systemu WMS to przede wszystkim znacząca liczba błędów ludzkich i długi czas wykonywania poszczególnych procesów, a co za tym idzie wysokie koszty operacyjne firmy.
Według Artura Olejniczaka, Starszego Specjalisty Polskiego Instytutu Logistyki i Magazynowania, wybór systemu klasy WMS jest kluczową decyzją, która skutkuje na długie lata. – Zarządy firm analizują wybór oprogramowania pod kątem wielu kryteriów. Do głównych zaliczyć można czas i poziom skomplikowania wdrożenia, cenę oprogramowania, cykl szkoleń oraz efekty płynące z korzystania z WMS-a. Istotne jest również określenie zwrotu z inwestycji mierzonego wskaźnikiem ROI. Z naszych szacunków wynika, że czas zwrotu z inwestycji w WMS wynosi od roku do pięciu lat, przy średniej na poziomie dwóch lat. – twierdzi Artur Olejniczak.

Minimalizacja błędów
Oszczędności wynikające z funkcjonowania systemu WMS można ustalić na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, na podstawie wyceny błędu ludzkiego, który został w dużym stopniu zminimalizowany. Przedsiębiorstwa są zazwyczaj w stanie oszacować straty wynikające z tych błędów, dzięki czemu parametr ten może posłużyć do obliczania wskaźnika zwrotu z inwestycji ROI. Trudne do ocenienia, lecz z pewnością niezwykle istotne jest zwiększenie wydajności pracowników. Optymalizacja procesów biznesowych to nic innego jak eliminacja zbędnych aktywności, wprowadzenie kontroli nad prawidłowym przebiegiem właściwych, pożądanych czynności oraz najlepsze wykorzystanie technologii informatycznych. Technologie IT są ważnym narzędziem identyfikacji błędów oraz ich eliminacji, co wpływa na zwiększenie efektywności działania operacyjnego w przedsiębiorstwie oraz obniżenie kosztów.

Zmiany personalne
Drugim obszarem gdzie następuje cięcie kosztów w krótkim czasie po wdrożeniu rozwiązania klasy WMS jest kwestia zmian personalnych w przedsiębiorstwie. W każdym magazynie 50-60% czasu pracy magazynierów jest trwonione na zbędne lub nieefektywne czynności. Pojęcie to definiowane jest jako „dead-heading”  . W wyniku automatyzacji wielu procesów poprzez WMS firma może dokonać przesunięcia personelu do innych obszarów przedsiębiorstwa, gdzie jest większa potrzeba zaangażowania pracowników, bądź po prostu zredukować zatrudnienie. Zmniejszenie kosztów pracy ma również miejsce w kwestii inwentaryzacji, której czas ulega znacznemu skróceniu. Ponadto, warto zwrócić uwagę na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, wynikających z eliminacji dokumentów papierowych, które sięga nawet 90% w stosunku do stanu poprzedniego.

Optymalizacja ruchu w magazynie
Kolejnym, niezwykle istotnym obszarem jest zmniejszenie kosztów transportu wewnętrznego nawet do 30% , które następuje poprzez wykorzystanie tzw. „multicykli” optymalizujących ruch wózków widłowych. Mechanizm ten jest dostępny w systemach WMS najwyższej klasy. Ideą multicykli jest dążenie do minimalizacji „pustych przebiegów” i do jak najbardziej efektywnego wykorzystania wyposażenia magazynu. Ostatnim, lecz wcale nie najmniej istotnym obszarem cięcia kosztów jest redukcja strat wynikająca z rejestracji towaru w nadwyżkach. Bez WMS-a pracownicy pozbawieni kontroli mogą po prostu rozkradać towar.
Warto zwrócić uwagę na to, że choć zmniejszanie kosztów operacyjnych firmy jest niezwykle istotnym czynnikiem podczas podejmowania decyzji odnośnie inwestycji w WMS, to jednak najbardziej istotna jest kwestia optymalizacji procesów magazynowych i zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa.

Żródło: Consafe Logistics